Szkoła

ODPOWIADAJĄC NA POTRZEBY SPOŁECZNE POSZERZAMY ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI OTWIERAJĄC SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM.BŁ.EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W KROŚNIE.

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 RUSZA I ODDZIAŁ NASZEJ SZKOŁY.

NASZĄ OFERTĘ KIERUJEMY DO WSZYSTKICH RODZICÓW DLA KTÓRYCH EDUKACJA ICH DZIECI JEST JEDNYM Z NAJISTOTNIEJSZYCH WYZWAŃ ŻYCIOWYCH.

SZKOŁA JEST BEZPŁATNA, A NAUKA ODBYWA SIĘ W GRUPACH MAKSYMALNIE 18-STO OSOBOWYCH.

INFORMACJE O SZKOLE

Szkoła Podstawowa im.bł.E.Bojanowskiego wyrasta z przekonania, że każde dziecko jest indywidualnością i ma naturalną potrzebę poznawania świata, którą realizuje przez działanie,
a także prawo do takich oddziaływań wychowawczych które opierają się na poszanowaniu godności każdego człowieka.
W swoich oddziaływaniach dydaktyczno-wychowawczych wszyscy pracownicy szkoły opierają się na wartościach chrześcijańskich.
W naszej szkole wychodzimy z założenia, że każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia, każde bowiem ma inne zainteresowania, potrzeby i tempo pracy.
Wychodząc z założenia że poczucie własnej wartości zbudowane z niepowtarzalności istoty ludzkiej daje szanse pełnego rozwoju minimalizujemy rywalizację, a kładziemy nacisk na indywidualny rozwój, na odrywanie pasji i uzdolnień.
W procesie uczenia pozwalamy dzieciom na popełnianie błędów, uznając, że nauka na błędach uczy nie tylko odpowiedzialności za własne decyzje, lecz także jest naturalnym sposobem poznawania świata.

Świadomi ogromnej roli Nauczyciela który nie tylko ocenia, ale przede wszystkim wspiera dziecko w jego wysiłkach zatrudniamy kadrę realizującą założenia szkoły.
Uwzględniając decyzje Rodziców dopuszczamy możliwość łączenia dzieci z 2 lub 3 roczników. Zaletą takich klas jest wzrastanie dziecka w naturalnej grupie. Tutaj każdy może poszukać pomocy u starszych kolegów bądź przeciwnie, powtarzać i utrwalać wiedzę przez kontakt z młodszymi.
Taka organizacja daje także możliwość prowadzenia lekcji w zespołach dobieranych według uzdolnień i predyspozycji dzieci. Poza tym uczniowie szczególnie uzdolnieni w jakiejś dziedzinie, lub tylko nią zaciekawieni, mogą pracować w grupach fakultatywnych, natomiast ci, którzy mają trudności otrzymują wsparcie.

Edukacja Domowa

HOMESCHOOLING

Informujemy, że Szkoła im. Bł. E. Bojanowskiego w Krośnie jest przyjazna edukacji domowej.

ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
DLACZEGO EDUKACJA DOMOWA?

Kochani !
Każdy z nas Rodziców szuka takiej edukacji dla swojego dziecka, która odpowie na jego wyobrażenia i oczekiwania.
No i cóż MAMY PRAWO ( to zapewnia nam Konstytucja ) mieć : swoje przekonania, wyobrażenia, oczekiwania , plany i system wartości według którego chcemy wychowywać i edukować nasze dzieci.
Wraz z Mężem przygotowujemy się do rozpoczęcia czwartego roku edukacji domowej dla naszych dzieci. Pięcioro z szóstki naszych dzieci jest objęte obowiązkiem szkolnym.
Kiedy 3 lata temu rozpoczynaliśmy naukę w edukacji domowej ( jako jednej z alternatywnych form edukacji ) zdając sobie sprawę, że taka forma edukacji dzieci jest trudniejsza niż „posyłanie do szkoły ”- byliśmy pełni obaw.
Dzisiaj, kiedy dwójka z naszych dzieci jest już licealistami możemy przeciwnikom edukacji domowej pochwalić się ich wynikami egzaminów gimnazjalnych. Każdy Rodzic chciałby żeby jego dziecko zdawało egzamin państwowy na najwyższym poziomie. Choć oceny mają niewielkie znaczenie to jednak w jakiś sposób oddają rzeczywistość i są formą obrony Edukacji Domowej.
A w kwestii drugiego zarzutu dotyczącego braku „ socjalizacji ”w edukacji domowej nasze doświadczenie pokazuje:
– tylko w trakcie edukacji szkolnej człowiek przebywa w grupie rówieśniczej będącej „sztucznym tworem” który bardziej szkodzi niż pomaga.
Mamy swój sposób na edukowanie swoich dzieci i „ on działa ”.
JESTEŚMY JEDNAK ŚWIADOMI, ŻE NIE WSZYSCY RODZICE MOGĄ SOBIE POZWOLIĆ NA EDUKACJĘ DOMOWĄ. Choćby ze względów zawodowych.
Dlatego idziemy dalej.
Z naszego doświadczenia wyniesionego z edukacji naszych dzieci wyrosła wizja szkoły stacjonarnej do której dzieci uczęszczać będą regularnie.
W roku szkolnym 2017/2018 ruszamy z pierwszym oddziałem stacjonarnej szkoły podstawowej i do edukacji domowej przyjmujemy dzieci na każdym etapie szkoły podstawowej.
Zapraszamy

 

Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole Calineczka mieści się przy ul. Olszynkowej 1 w Krośnie koło Mosiny. Organem prowadzącym jest mgr Dorota Owoc.

,,DZIECI SĄ WIOSNĄ RODZINY I SPOŁECZEŃSTW…..”

Zgodnie z myślą Jana Pawła II każde Dziecko traktujemy jako ,,najpiękniejszą  przygodę życia” przewidzianą dla wszystkich, którzy z Nim przebywają. Jesteśmy przekonani, że dzieci są jak pączki kwiatów, które we właściwych warunkach rozkwitają, by swoim pięknem zachwycać innych.

Dlatego wszystkie nasze działania edukacyjne i wychowawcze  podejmowane   w dialogu z Rodzicami zmierzają , by dziecko:

 • czuło się akceptowane i bezpieczne
 • było samodzielne
 • troszczyło się o zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną
 • wchodziło w relacje z innymi
 • przestrzegało obowiązujących norm życia społecznego opartych na wartościach chrześcijańskich
 • wytrwale przezwyciężało trudności i niepowodzenia, czerpiąc z nich inspirację do nowych, konstruktywnych działań
 • aktywnie uczestniczyło w życiu przedszkola poprzez twórcze i samodzielne działania zabawowe i edukacyjne podejmowane na rzecz własnego rozwoju
 • było twórcą piękna poprzez swoje działania artystyczne
 • z odpowiedzialnością podejmowało swoje dziecięce obowiązki
 • dostrzegało piękno w sobie samym, w drugim człowieku  i w otaczającym go świecie
 • było gotowe do podjęcia nauki w szkole wykazując się umiejętnościami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

MISJA

,,W  wychowaniu bowiem chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem…..’’ Jan Paweł II

Jesteśmy przedszkolem, które w oddziaływaniach wychowawczych odwołuje się do wartości chrześcijańskich. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo.

WIZJA

Przedszkole, w którym dzieci rozwijają się, kształtują swoją  osobowość i odkrywają własną wartość w oparciu o własny potencjał i poczucie przynależności do Rodziny, grupy społecznej , społeczności szeroko pojętej i Ojczyzny.

KONCEPCJA PRACY

Spełniając wyznaczoną misję, nasze przedszkole troszczy się o realizacje potrzeb wszystkich członków społeczności przedszkolnej poprzez:

– właściwą organizację procesu edukacyjnego

– wypracowany program współpracy ze środowiskiem

 • współpracę wychowawczą z Rodzicami dzieci,
 • integrację Rodziców w przedszkolu,
 • współpracę z Rodzicami na rzecz przedszkola,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym.
–  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która posiada
 • wymagane kwalifikacje zawodowe,
 • świadomość misji przedszkola,
 • umiejętność współpracy i dzielenia się ze sobą doświadczeniem zawodowym,
 • poszukujący i otwarty styl pracy,
 • potrzebę podnoszenie poziomu swoich kwalifikacji,
 • styl pracy o charakterze nowatorskim i twórczym,
 • przekonanie o konieczności aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola,
 • umiejętność projektowania sytuacji edukacyjnych, które pozwalają im odkrywać i rozwijać możliwości każdego dziecka, oraz wspomagać jego indywidualny rozwój, kreatywność i samodzielność.
– bazę przedszkola  dostosowaną do realizacji zadań programowych

– dostosowanie programu i działań edukacyjnych do indywidualnego rozwoju   dziecka

Przedszkole

 • realizuje swoje zadania opiekuńcze i wychowawcze w oparciu o podstawę programową oraz działania uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków
 • prowadzi systematyczną obserwację rozwoju dziecka
 • informuje na bieżąco Rodziców o postępach dziecka
 • pomaga Rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej
 • uzgadnia wspólnie z Rodzicami kierunki i zakres działań wychowawczych i dydaktycznych w pracy z dzieckiem
 • tworzy dobry klimat i dba o promocje kultury
Pracownicy przedszkola wraz z Rodzicami:
 • tworzą pozytywną atmosferę wpływającą korzystnie na kreowanie środowiska wychowawczo- dydaktycznego placówki
 • utrzymują między sobą przyjazne relacje
 • odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej
 • są otwarci na wzajemną pomoc
 • tworzą systematyczną i zaplanowaną diagnozę procesu opieki, wychowania i kształcenia

REKRUTACJA

 • Informujemy, że pierwszym etapem przystąpienia do udziału w rekrutacji jest indywidualne spotkanie z Dyrektorem Placówki
 • Formularz zgłoszeniowy

GRUPY

 • Jaskółki-sześciolatki
 • Kreciki-pięciolatki
 • Motylki-czterolatki
 • Żabki-trzylatki

DOKUMENTACJA

Statut

Regulamin

RAMOWY PLAN DNIA

Informujemy, że plan dnia w konkretnych grupach może ulegać niewielkim zmianom. Wynika to z organizacji przedszkola, specyfiki grupy lub zajęć dodatkowych.

Nie ma obowiązku leżakowania.

OFERTA

ROZLICZAMY SIĘ JAK PRZEDSZKOLE PUBLICZNE -pięć godzin bezpłatnych, pozostałe godziny spędzone przez dziecko w przedszkolu-1.00zł.

Pracujemy w godzinach 6.00-18.00.

Grupy  są 18- osobowe.

W ramach bezpłatnej oferty przedszkola realizujemy podstawę programową zgodnie z Ustawa O Systemie Oświaty a także następujące zajęcia dodatkowe:

 • 2 razy w tygodniu język angielski
 • raz w tygodniu umuzykalniające zajęcia rytmiczne prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela
 • raz w tygodniu ,,zajęcia odkrywców”
 • raz w miesiącu ,, kartonowe szaleństwo
 • zajęcia teatralne przygotowujące naszych wychowanków do publicznych występów przy okazji uroczystości organizowanych  przez przedszkole ( Jasełka, Dzień Babci, Festyny Rodzinne…..itp.)
Organizujemy także następujące  popołudniowe zajęcia dodatkowe:
 • piłka nożna
 • zajęcia rytmiczno perkusyjne
 • nauka gry na pianinie
 • inne: zgodne z potrzebami rodziców

Grupy żłobkowe

W odpowiedzi na potrzeby środowiska i wyniki badań psychologiczno-pedagogicznych, według  których najistotniejszy okres  życia człowieka dla jego możliwości poznawczych to okres niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa od 2010r prowadzimy działalność związana z różnymi formami opieki nad dziećmi do lat3.

Oferujemy opiekę całodzienną jak również różne formy zajęć dla dzieci do lat 3

Zajęcia umuzykalniające

Jako placówka edukacyjna  wychodzimy z założenia że proces edukacyjny powinien obejmować różne sfery ,, dziecięcego potencjału” dlatego organizujemy  następujące zajęcia umuzykalniające prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli:

 • Nauka gry na pianinie – nauczyciel P. Marta Koska
 • Nauka gry na perkusji – nauczyciel mgr Beata Polak
 • Zajęcia rytmiczno-perkusyjne ( przy wykorzystaniu różnych instrumentów perkusyjnych )-Nauczyciel mgr Beata Polak

Półkolonie, warsztaty

Wakacje spędzone w domu wcale nie muszą być nudne i nieciekawe. Wszystkie dzieci spędzające wakacje w Mosinie i okolicy zapraszamy na wyjątkowe półkolonie:

 • każdy tydzień, to inne warsztaty o tematyce do wyboru
 • profesjonalna opieka nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.30
 • warsztaty dostosowane do wieku uczestników (5 – 12 lat)
 • gry i zabawy integracyjne
 • nowoczesny plac zabaw
 • trzy posiłki dziennie: śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek (informacje o alergiach pokarmowych prosimy zgłaszać wcześniej, abyśmy mogli dostosować dietę i zgłosić specjalne potrzeby firmie cateringowej)
 • ubezpieczenie dziecka

Centrum Nauki Języków - LTC - Oddział

Piotr Knapiński

tel: 669 555 669

email: ltc@atc.pl